Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony - Aktualności - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2009-07-28

 

        - herb_ostrzeszowa.jpg     - flaga.jpg                                                                                                                            

Zarządzenie nr 37 / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z  dnia 08 czerwca 2009 roku 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego - logo „750 lat Ostrzeszowa".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

§1

1. Zatwierdza się regulamin konkursu na opracowanie znaku graficznego - logo „750 lat Ostrzeszowa", którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz dla firm prowadzących działalność gospodarczą
3. Nagroda dla zwycięzcy będzie miała charakter pieniężny i wyniesie 1000 zł brutto.
4.  Ostateczny termin składania prac w konkursie upływa w dniu 21 sierpnia 2009  r.

§2

1. Ocenę prac w konkursie wskazanym w § 1 zostanie przeprowadzone przez Komisję  w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji - I lub II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

Członkowie Komisji

- Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów

- Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

- Dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

- Kierownik Muzeum Regionalnego

- Artysta plastyk

- Artysta fotografik

- Specjalista do spraw reklamy, marketingu.

2. Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz udziału w pracach Komisji nie przysługuje Członkom Komisji wynagrodzenie.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz na stronach http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ oraz www.ostrzeszow.pl

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          - podpis_wz._burmistrz_czerwony.jpg

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 37 / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z  dnia 08 czerwca 2009 roku

 

REGULAMIN KONKURSU

NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO - LOGO

„750 LAT OSTRZESZOWA"

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

1.   Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, zwany dalej Organizatorem.

2. Celem Konkursu jest uzyskanie znaku graficznego - logo, który zostanie wykorzystany do identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Ostrzeszów i będzie umieszczany na szeroko rozumianych materiałach promocyjnych i reklamowych wykonanych z okazji 750-lecia miasta.

3. Warunki dla powyższego logo:

  • a) musi zawierać napis „750 lat Ostrzeszowa"
  • b) powinno budzić pozytywne skojarzenia z gminą Ostrzeszów, na przykład: warunkami naturalnymi, dziedzictwem historycznym, kulturą i sportem
  • c) powinno być niepowtarzalne, oryginalne i łatwe do rozpoznania
  • d) powinno być opracowane w wersji kolorowej i czarno - białej.

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne oraz firmy prowadzące działalność gospodarczą.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są:

a)  osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich najbliższych  rodzin

b)  osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, a także członkowie ich  najbliższych rodzin.

3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace konkursowe wykonane osobiście - indywidualnie lub zespołowo.

 

§ 3 Zasady Konkursu

 

1. Przystąpienie do Konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio lub przesłaniu  w terminie do dnia 21 sierpnia 2009 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) pracy konkursowej zawierającej projekt logo do siedziby Organizatora: Urząd Miasta    i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 pok. 19 - 21.

2. W dniu 25 sierpnia 2009 r. o godz. 12.00 zbierze się Komisja Konkursowa   i dokona oceny prac.

3. W dniu 26 sierpnia 2009 roku na stronach http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ oraz www.ostrzeszow.pl zostanie zamieszczone wybrane logo i dane zwycięzcy konkursu.

4. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na logo Miasta i Gminy Ostrzeszów".

5. Osoby  nadsyłające  zgłoszenia  w  ramach Konkursu  tym  samym  wyrażają  zgodę

na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu - ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

7. Prace konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

8.  Praca konkursowa musi spełniać warunki określone w § 1 pkt 3.

9. Prace konkursowe należy wykonać techniką komputerową lub graficzną  i dostarczyć do Organizatora w formie  kolorowego oraz czarno - białego wydruku lub grafiki (format A4). Dodatkowo należy dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD w formacie wektorowym cdr (z opisem technicznym dot. użytych kolorów) oraz w formatach TIFF i JPG 300 DPI.

10. Do pracy  konkursowej  należy  dołączyć  opis i charakterystykę projektu   (wg załączonego wzoru).

11. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na logo Miasta i Gminy Ostrzeszów" oraz dowolnym jednowyrazowym „Hasłem".

„Hasło" należy jednocześnie umieścić na wszystkich pracach konkursowych.Na pracach konkursowych nie należy umieszczać nazwisk autorów.

12. W zaklejonej kopercie z pracami konkursowymi, o której mowa w punkcie11 powinna znajdować się zaklejona mniejsza koperta opisana tym samym „Hasłem", które zostało umieszczone na większej kopercie i pracach konkursowych.  W  mniejszej kopercie należy zamieścić wypełniony formularz konkursowy   (wg załączonego wzoru).

 

§ 4 Rozstrzygnięcie Konkursu

 

  • 1. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu w składzie:

I   lub   II  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

Kierownik Muzeum Regionalnego

Artysta plastyk

Artysta fotografik

Specjalista do spraw reklamy, marketingu.

 

2. Uczestnik  Konkursu, którego  praca  konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za  najlepszą  spośród  wszystkich  ocenianych  prac  i  zaakceptowana przez Organizatora, zostanie powiadomiony o zwycięstwie oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie lub listownie.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do późniejszych ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. Modyfikacji dokona autor logo za dodatkową odpłatnością.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez

wybierania najlepszej pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

 

§ 5 Nagroda

 

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jedentysiąc złotych).

2.  Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończeniu Konkursu.

3. Przed odbiorem nagrody Zwycięzca Konkursu dokona przeniesienia praw do projektu logo na Miasto i Gminę Ostrzeszów. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem autorskich praw majątkowych do projektu oraz możliwością do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju     i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego   1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631   z późn. zm.) w szczególności w działalności promocyjnej, marketingowej i reklamowej.

4. Nagroda w Konkursie jest przychodem ze źródła określonego w artykule 10  ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% nagrody zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.

5. W przypadku, jeśli zwycięzcą Konkursu zostanie firma prowadząca działalność gospodarczą, a praca konkursowa będzie wykonana w związku z prowadzeniem tejże działalności gospodarczej, nagroda może zostać uznana za przychód   z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych,   w odniesieniu do którego Organizator nie będzie zobowiązany wykonywać obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. W przypadku gdy zrealizowany projekt został zrealizowany grupowo nagroda zostanie podzielona w równych częściach na członków zespołu lub zgodnie  z załączonym projektem podziału.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1.  Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym  czasie bez podania przyczyny.

3. Organizator nie zwraca uczestnikom przekazanych lub przesłanych prac konkursowych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Opis i charakterystyka projektu

 

 

 

 

 

Aneta Pawlarczyk-Świtoń
 
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij